«ταύτα παράθου πιστοίς ανθρώποις, οίτινες ικανοί έσονται και ετέρους διδάξαι»(Τιμ.Β΄2)

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή της Κρίσεως:Όταν μέλλης έρχεσθαι, κρίσιν δικαίαν ποιήσαι, Κριτά δικαιότατε».


Αγαπητοί μου αδελφοί,
Ο Δίκαιος Κριτής όταν πρόκειται να έλθει, εν δικαιοσύνη και ευθύτητι», θα ανταμείψει τους δικαίους και εναρέτους και αγαθούς ανθρώπους και θα τιμωρήσει τους αδίκους και ασπλάχνους, εκείνους οι οποίοι χωρίς αγάπη και ευσπλαχνία θυσίασαν στο βωμό του εγωϊσμού τους τα πάντα σ’ αυτήν την πρόσκαιρη και μάταιη ζωή.
Και τότε ο Δίκαιος Κριτής την ημέρα εκείνη την μεγάλη και φωταυγή, «αφοριεί αυτούς  απ’ αλλήλων, ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των εριφίων» και στήσει τα μεν πρόβατα  εκ δεξιών τα δε ερίφια εξ ευωνύμων».
Κυριακή της απόκρεω σήμερα και ο ευαγγελιστής Ματθαίος στην διδακτική ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε μας καταγράφει τους αδιάψευστους λόγους του Κυρίου ημών  Ιησού Χριστού, οι οποίοι αναφέρονται στην Δευτέρα Του Παρουσία. «Καί πάλιν ερχόμενον μετά  δόξης, κρίναι ζώντας και  νεκρούς», και μάλιστα αυτό είναι η πίστη και το δόγμα της Μίας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής  Εκκλησίας.
Στη πρώτη παρουσία Του ο Ζωοδότης Κύριος δια της Εκκλησίας Του καλεί όλους τους ανθρώπους σε  μετάνοια, «μετανοείτε» και προτρέπει δε αυτούς να πράττουν έργα αγαθά, έργα αγάπης «και ποιείτε καρπούς αξίους της μετανοίας».
Στη δευτέρα όμως παρουσία Του ο Δίκαιος Κριτής θα καλέσει σε κρίση και απολογία όλους τους  ανθρώπους εκείνους που μετανόησαν και έπραξαν έργα αρετής, έργα αγάπης και εκείνους που δεν μετανόησαν και πού δεν θέλησαν να ακούσουν της θείας και ευαγγελικής Αυτού φωνής.
Και τότε «Βίβλοι ανοιγήσονται και πράξεις δημοσιεύονται» και αυτοί που μετανόησαν και έπραξαν έργα αρετής, έργα αγάπης θα λάβουν τον στέφανο της δικαιοσύνης και θα ακούσουν το, «δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην υμίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου», ενώ οι άλλοι που δεν άκουσαν της θείας και ευαγγελικής φωνής, και δεν ματανόησαν αλλά περιφρόνησαν τους αδελφούς Αυτού θα καταδικαστούν και θα ακούσουν το, «πορεύεσθε απ’ εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιο, το ητοιμασμένον τω Διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού».
Αλλά γιατί ο Μέγας Κριτής στην σημερινή ευαγγελική περικοπή πού κάμνει λόγο περί της παγκοσμίου εκείνης μεγάλης και δικαίας κρίσης σιωπά και δεν αναφέρεται σε καμία άλλη αρετή και πάσα άλλη κακία, αλλά αναφέρεται μόνο στους κρινόμενους ελεήμονας και ανελεήμονας.
Είναι αληθές ότι, ο κρινόμενος ελεήμων εκπροσωπεί τον ενάρετο και δίκαιο άνθρωπο, ο δε κρινόμενος  αναλεήμων εκπροσωπεί τον παραβάτη και αμαρτωλό άνθρωπο. Ο ενάρετος και δίκαιος άνθρωπος ευεργετεί και βοηθά εκείνο που έχει ανάγκη, ελεεί και παρηγορεί τους πάσχοντας και τεθλιμμένους και δια των καλών έργων και πράξεών του αποδεικνύει ότι έχει αγάπη πλούσια, η οποία είναι το πλήρωμα  του νόμου και το κεφάλαιο όλων των αρετών, ο δε ανελεήμων εν τη ασπλαχνία του είναι άδικος και στερείται πάσης αρετής.
Επομένως δια της ελεημοσύνης, σύμφωνα με τους θείους λόγους του Κυρίου εμπερικλείεται πάσα αρετή, δια δε της ανελεημοσύνης καταγράφεται πάσα κακία, αδικία, μίσος, φθόνος και όλες εκείνες οι αμαρτωλές πράξεις που χωρίζουν τον άνθρωπο από την Πατρική αγκαλιά του Θεού της αγάπης, του ελέους, των οικτιρμών και της ευσπλαχνίας.
Ο χρόνος της Δευτέρας του Κυρίου παρουσίας είναι άγνωστος σ’ εμάς τους ατελείς ανθρώπους, όπως ακριβώς άγνωστος είναι και ο χρόνος του θανάτου μας. Ένα όμως είναι το βέβαιο, το αληθές ότι , «κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν και επιφανήν» πάντες οι άνθρωποι, παντός τόπου και χρόνου, ζώντες και νεκροί θα προχωρήσουμε, ως ποτάμι ορμητικό, προς τον Θρόνο του Εσφαγμένου Αρνίου της Αποκαλύψεως, και τότε «φανερωθήσονται πράξεις ανθρώπων έμπροσθεν του αστέκτου βήματος».
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Ο άνθρωπος της σημερινής εποχής, δυστυχώς, νομίζοντας ότι εδώ είναι η ζωή και ο θάνατος και ότι δεν υπάρχει πέραν του τάφου ζωή, ζει και κινείται,  μακριά από την πηγή της σωτηρίας του, μακριά από την Αγία του Χριστού Εκκλησία μακριά από τα σωτήρια μηνύματα του ευαγγελίου της χάριτος και της σωτηρίας, μακριά από την ζωή, την αλήθεια και το φώς.
Πολλοί των χριστιανών παρασύρονται από τα ρεύματα και τις θεωρίες του κόσμου τούτου και περιπίπτουν, άσοφοι ως σοφοί, στην αμαρτία και μάλιστα στην απιστία λέγοντες ότι, εδώ ο θάνατος, εδώ και η  ζωή, και δι’ αυτούς τα πάντα είναι, «τι φάγωμε, τι πίωμεν, τι περιβαλλόμεθα» και δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι μετά θάνατο «κρίσις εστίν» και ότι, «όταν μέλλης έρχεσθαι, κρίσιν δικαίαν ποιήσαι, κριτά δικαιότατε επί θρόνου δόξης σου καθεζόμενος».
Οφείλουμε, λοιπόν, όσο έχουμε χρόνο στην παρούσα  ζωή, να πράξουμε αξίους της μετανοίας καρπούς και να εργαστούμε για την ψυχή μας, προσφέροντες την αγάπη μας, δια της ελεημοσύνης, και  με   δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως να ζήσουμε ζωή πνευματική, ζωή κεχωρισμένη από των αμαρτιών.
Οι σωτήριοι λόγοι που ακούσαμε στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, «επείνασα και εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα και εποτίσατέ με, ξένος ήμην και συνηγάγετέ με, γυμνός και περιεβάλετέ με, ησθένησα και επεσκέψασθέ με, εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς με», ας γίνουν δι’ έναν έκαστο από εμάς βίωμα στη ζωή μας για να έχουμε την ελπίδα ότι, θα τύχουμε και εμείς της εκ δεξιών του Κυρίου παραστάσεως, «όταν μέλλης έρχεσθαι, κρίσιν δικαίαν ποιήσαι, Κριτά  δικαιότατε». ΑΜΗΝ.              

Ο.Λ.Κ.Α.Παΐσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: